Vetenskapsradion i Uppsala anmäld för skyddande av massmord

Vetenskapsradion i Uppsala anmäld för skyddande av massmord

Måndagen den 25/7 2022 gjordes på årsdagen av en polisanmälan mot Vetenskapsradion en förnyad sådan , då brottet som den redaktionen gjort gentemot svensk allmänhet vuxit i såväl som omfång som i tydlighet. Vetenskapsradions redaktion i Uppsala tjänar faktiskt rollen som grindvakter för vilka nyheter och fakta som ska publiceras av svensk Public Service. 

Fotograf: Anita Misjujev

POLISANMÄLAN

Förra året gjordes nedanstående polisanmälan den 25 juli till Polisen i Uppsala. Undertecknande den gången var Glenn Dormer, leg. läkare, Uppsala, Marianne Liljeholt, leg sjuksköterska, Arboga och Ingemar Ljungqvist, Dr Sc och vetenskapsjournalist, Uppsala.

Vid efterhörande hos Polisen har man inte ens kunnat presentera ett diarienummer på polisanmälan, vilket i och för sig torde vara en försummelse av grav art. Det kan också tilläggas att vi tre undertecknande samma dag den 210725 besökte läkaren Erik Enby i By Kyrkby, Avesta där vi förevisades just de videoupptagningar som Enby gjort från en ampull av Pfizers experimentvaccin mot Covid. En vetenskaplig observation med interferenskontrastmikroskopi, som klart visade att injektionsvätskan var nedsmutsad av en mängd med mikrobliknande partiklar och som mycket väl skulle ge en bra förklaring till just de biverkningar som drabbat många av de som tagit den injektionen.

När det gäller Erik Enby skulle han åtminstone indirekt avlida på grund av den offentliga vårdens åtgärder under Covidepidemin. Vid ett tidigt vårbesök i By Kyrkby mitten av mars 2022 föll Erik omkull så illa på en isfläck utomhus att han bröt både vadben och skenben. Han kunde ändock larma ambulans, men när han kom fram till sjukhuset i Avesta nekades han tidig vård av det brutna benet då en PCR-test visade positivt. Just de PCR-tester vars tillförlitlighet är kraftigt ifrågasatt. I stället blev det fortsatt färd till Falun, men då hade svullnaden i benet tilltagit så att ingen akutvård kunde sättas in . Då hans benbrott inte kunde åtgärdas blev det taxiresa till Enbys hemstad och inläggning på Mölndals lasarett. Efter operation av benbrottet där blev han hemskickad där han avled i hemmet den 30 mars av en förmodad trombos.

För den som är intresserad av banbrytande vetenskap så tillhörde Erik Enby den lilla skara av forskare som under sin livstid observerat och publicerat flera rapporter om mikrobers förekomst vid kroniska sjukdomar. En forskargärning som ett vetenskapligt etablissemang förtigit – ett brott i och för sig – då den kunskap Enby förmedlat skulle betyda ett utvecklingssprång när det gäller att lösa problematiken med kroniska sjukdomar , däribland cancer.

Här har Sveriges Radios vetenskapsredaktion i Uppsala inte varit något undantag.

Men vår ursprungliga anmälan tog främst upp den enorma brist i rapporteringen av Covid som den redaktionen gjort – och fortfarande gör. Trots att man på Vetenskapsredaktionen har kompetent folk så har dessa i sin nyhetsrapportering undvikit att ta upp experimentvaccinationernas biverkningar. Då för ett år sedan, när vi lämnade in nedanstående polisanmälan hade redan de rapporterade biverkningarna tagit fart. Nu är statistiken mycket entydig. Man har nu i juli 2022 från Läkemedelsverkets sida fått in 104 000 rapporter om allvarliga biverkningar. Det har också rapporterats om över 400 dödsfall och detta utifrån de experimentellla vacciner som enbart varit nödgodkända. Observera också att detta enbart gäller rapporterade fall. Här är mörkertalet pga underrapportering mycket stort. Dessa siffror har vi från vårt håll hela tiden förmedlat. Däremot har till helt nyligen exempelvis Dagens Medicin mörkat trots att de tal vi tar upp här finns att tillgå på Läkemedelsverkets egna statistiksidor. Ett nytt annat fenomen var den drastiska minskningen av nyfödda under första kvartalet i år såväl i Sverige som flera andra länder. Att undgå att ta upp vaccinationerna hos presumtiva mödrar, som en plausibel orsak i detta fallet, är detsamma som att vägra se elefanten i rummet..

Det är därför med förnyad ackuratess som vi på nytt anmäler Vetenskapsradion , där brottsrubriceringen skyddande av de som medverkat till de som direkt varit involverade i ett massmord.

För den helt oerfarne läsaren som kanske finner vårt ordval vara överdrivet så hänvisas till de sammanfattningar som gjorts av det tyska CoronaAusschuss, www.corona-ausschuss.de , en rent juridisk brottsmålsframläggning utförd av juristen Reiner Fuellmich och hans medarbetare, som syftar att skapa ett underlag för en internationell rättegång fullt jämförbar med den Nürnbergrättegång som hölls efter det de tyska nazistiska brotten mot mänskligheten klarlagts efter Andra Världskriget.

Uppsala den 27 juli 2022

Signerat Ingemar Ljungqvist

Nedan följer den anmälan som gjordes året innan och som bifogades polisanmälan

Polisanmälan

Brottsrubricering: Medverkan till mord på svenska invånare genom grovt åsidosättande av sina skyldigheter och yrkesetik.

Härmed anmäles Sveriges Radios Vetenskapsredaktion för att på ett flagrant sätt missbruka sina möjligheter till ett korrekt urval av vetenskapsnyheter. De har följt en tradition av att i första hand sända de nyheter som gynnat en läkemedelsindustri – först i andra hand sända meddelanden som skulle gynna folkhälsan. Detta har redan fått som konsekvens att av de mer än 14000 som avlidit med Covid-19, så skulle en mycket stor del av dessa kunnat överleva om man tidigt använt sig av rätt insatser vid sjukhusen. Dessa insatser kunde ha varit av rent medicinsk natur såsom tidig behandling med Hydoxyklorokin. Av preventiv natur om man uppmanat människor att använda sig av exempelvis D-vitamin. Eller som en sista utväg. att häva ett kristillstånd: cytokinstorm alt anafylaktisk chock genom att ge intravenös C-vitamin.

Dessa uppgifter om enkla hälsofrämjande insatser hade tidigt delgivits deras journalister.

Dessa har också visat prov på kunskap men i deras rapporter förekom dessa hälsobringande fakta mycket sällan om alls. Vad man däremot mycket ofta betonade var den officiella linjen från Folkhälsomyndigheten varifrån man lade hela vikten vid att avvakta ett vaccin. När sedan ett antal experimentinjektioner blev nödtorftigt godkända för användning så blev det rena marknadsföringen för dessa experimentinjektioner från Vetenskapsradions sida.

De verkligt kritiska frågorna från deras sida uteblev. Man har också helt nyligen negligerat och nedtonat vikten av de allvarliga biverkningar inklusive dödsfall som inträffat. För varje journalist som utför arbetet borde dessa alarm från Läkemedelsverket leda till en verklig genomlysning.

I februari 2020 var en internationell delegation till Kina för att utreda utbrottet av den då nya Corona epidemin. I de presskonferenser därifrån betonade deltagaren Peter Daszak att viruset med stor sannolikhet uppkommit naturligt och smittat människor via fladdermöss . Från Vetenskapsradions sida gjorde man då uppföljningar med reportage från grottor med övervintrande fladdermus. Allt för at understryka det naturliga förloppet.

När sedan en av världens mest ärade virologer Nobelpristagaren Luc Montagnier i april 2020 i franska Tv-intervjuer fastslog utifrån spikarnas genetiska fingeravtryck att detta kan inte ha skett i naturen utan måste vara resultatet av genetisk ingenjörskonst som utförts i laboratoriet. Dessa uppgifter förteg Vetenskapsradion trots att de delgivits dem. Om ursprunget av ett smittämne är gjort av människohand med vissa avsikter finns ju det också möjligheter att föra de som utfört brottet till rätta och därmed utdöma skadestånd. Detta har man hittills inte diskuterat i Vetenskapsradion. Därmed har man på det grövsta brutit mot all journalistisk sed.

Sedan bröt det ut internationella nyheter i början av juli 2021 där amerikanen David E Martin (www.davidmartim.world ) i sin dossier över det arbete som Anthony Fauci utfört genom att patentera en hel armada med såväl viruskomponenter som experimentvacciner som borde få alla att reagera. David E Martin har klarlagt att det som vi lurats tro vara en naturlig sjukdom var en planerad attack mot mänskligheten.

Idag vet vi en del av konsekvensen av detta spel bakom kulisserna. Det har redan lett till över miljonen med dödsfall i själva sjukdomen och när det gäller biverkningarna av injektioner så börjar dessa närma sig dessa tal. I detta avseende har Vetenskapsradion sett till att svenska lyssnare ska hållas ovetande. Detta trots att de hela tiden har varit informerade. Vetenskapsradion har därmed aktivt vilselett allmänheten i denna fråga. Detta måste betraktas som medverkan till massmord på inte bara svenska människor utan också i en internationell skala.

Uppsala den 25/7 2021

 (Med underskrifter av Ingemar Ljungqvist, Glenn Dormer och Marianne Liljeholt)