Våra stadgar

Stadgar för Föreningen Frihet Sverige

§ 1. Firma
Föreningens firma är Föreningen Frihet Sverige

§ 2. Ändamål och verksamhet
Föreningen har till ändamål att öka graden av Frihet för alla som bor i Sverige. Frihet kan här definieras som rättighet till insyn och medbestämmande i alla beslut som rör varje enskild individ, samt subsidaritetsprincipen, dvs att alla beslut ska fattas på lägsta möjliga hierarkiska nivå, med så mycket som möjligt utfört på individnivå. 

Vi vill bekämpa alla former av korruption och verka för att skydda våra grundlagsstadgade rättigheter såsom yttrandefrihet, mötesfrihet, rätten att arbeta samt rätten till att bestämma över våra egna kroppar. Vårt främsta medel för att förverkliga detta syfte är att tillämpa så mycket gräsrotsdemokrati som möjligt.

§ 3.  Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

§ 4. Medlemskap
Alla kan bli medlemmar genom att betala medlemsavgift i form av svenska kronor, kryptovaluta eller utfört arbete för föreningen.

§ 5. Medlems åliggande
Alla medlemmar är skyldiga att följa föreningens stadgar och beslut, samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Varje medlem uppmuntras att bilda eller delta i en lokal medlemsgrupp med 5-8 medlemmar.

§ 6. Insats
Varje medlem ska delta i föreningen med en insats (arbete eller investering) som berättigar till motsvarande minimum 5 Värdeenheter. Insatsen utförs när medlemskap har beviljats. 

§ 7. Utbyte-Värdeenheter
Varje utförd och godkänd arbetstimme för föreningen ger 1 Värdeenhet.
Kvalificerat arbete och andra bidrag till föreningen kan berättiga till mer än en Värdeenhet per timme. Värdeenhets kursen gentemot svenska kronor eller andra valutor bestäms i varje enskilt fall av det löpande föreningsmötet.

§ 8. Uteslutning
En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Först får medlemmen en varning och 1 månads avstängning.

Efter 3 ggr uteslutning. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman, genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutningen skickades till medlemmen.

§ 9. Avgång

Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ideella föreningar sker en avgång ur föreningen vid utgången av det räkenskapsår som infaller näst efter en månad efter det att en medlem har sagt upp sig till utträde, uteslutits, avgått av annan anledning, eller det har inträffat en annan omständighet som föranlett avgången.

§ 10. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju styrelseledamöter, med högst sju styrelsesuppleanter. Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 11. Beslut
Alla större beslut i föreningen skall fattas av medlemmarna genom användning av ett flytande demokratisystem i kombination med fraktal demokrati. Alla viktiga beslut och kommunikationer ska så mycket som möjligt samlas på en gemensam mötespunkt för att undvika kaos och splittring. Alla ekonomiska beslut som rör sig om investeringar på 10.000:- SEK eller mer, skall fattas genom användning föreningens gräsrotsbaserade beslutssystem. Varje medlem har lika rösträtt. 

§ 13. Firmateckning
Föreningens firma tecknas av minst två styrelseledamöter tillsammans. Mindre ekonomiska transaktioner (<10 000 kr) och rutinmässiga transaktioner kan delegeras till Kassören.

§ 14. Revisorer
På ordinarie föreningsstämma ska årligen väljas en till två revisorer med högst två revisors-suppleanter för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 15. Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är 1/1-31/12

§ 16. Årsredovisning
Styrelsen ska lämna årsredovisningshandlingarna till revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma.  

§ 17. Ordinarie föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma skall hållas inom tre månader efter räkenskapsarets utgång vilket innebär senast 31 mars. 

Vid ordinarie föreningsstämma ska
följande ärenden behandlas:
1. val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmordförandens val av protokollförare
2. godkännande av röstlängden
3. val av en eller två justeringsmän
4. fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
5. fastställande av dagordningen
6. styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.
7. beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
8. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
9. frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
10. budget
11. medlemsavgift
12. val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
13.Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
14. övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar.

§ 18. Kallelse och andra meddelanden
Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen per post eller via e-post. Kallelse ska skickas tidigast fyra veckor före föreningsstämman och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma samt extra föreningsstämma.  

Även andra meddelanden till medlemmarna sker skriftligen per post eller via e-post. Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna genom brev om detta.

§ 19. Ändring av stadgar
Ändring av stadgar kräver godkännande av 90% av medlemmarna på två föreningsmöten med minst ett år emellan.

§ 20. Vinstfördelning
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller fonderas. 

§ 21. Upplösning
Vid föreningens upplösning ska föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda medlemsinsatser.