Upphäv samtliga restriktioner NU

Nu finns data från Crush Covid med de olika smittvägarna i Region Uppsala 1. Det är smittspårningen som har tagit reda på de olika smittvägarna. De har delat upp smittvägarna i 26 olika godtyckliga kategorier.

Låt oss se på de restriktioner som gäller och de smittvägar som är viktiga.

En smittväg som utgör mindre än en procent kan vi bortse från över huvud taget. Den restriktionen som skulle förhindra smittspridning kan då saklöst upphävas.

Är det mer än fem procent längs en smittväg kan det ha betydelse. Det innebär att de smittvägar som är mellan en och fem procent bör man se om det har någon betydelse. Antalet personer som deltar i en aktivitet har betydelse, ju större antal deltagare desto större betydelse.

Det finns enligt Smittspårningen i Region Uppsala tre smittkällor av 26 som har mer än fem procent och de är

  1. Inom familjen 45 %

  2. Arbetsplats 16 %

  3. Fest 2-5 personer 13 %

Dessa tre smittkällor utgör 74 % av alla smittade. Resten av aktiviteterna verkar inte ha någon större betydelse.

Men här har vi litet anomalier, konstigheter, i tabellen (Tabell 3 första delen i CrushCovid s Crush-rapport vecka 19).

Familjeaktiviteter är inte bara i hemmet utan även de fester man har hos sig själv eller andra och även att åka i bil bör räknas in. Då blir det inte 45 % utan det blir drygt 62 % av alla smittade som smittas vid familjeaktiviteter. Intressant också att ju större fest man är på desto mindre smittspridning! Fest med 2-5 personer gav 13 % av de smittade, 6-10 festdeltagare gav 3 %, 11-50 festande gav bara 0,3 % smittade och var man fler än 50 så var det ingen smittad alls av de alla 5 993 som ingick i smittspårningen.

Arbetsplats har delats upp på flera undergrupper. Skolpersonal av tre olika kategorier och sjukvårdspersonal har särredovisats så då bör vi lägga till dessa kategorier till arbete som då uppgår till drygt 20 % av alla smittvägar. Eleverna är givetvis uteslutna., skola räknas inte som arbetsplats utom av Arbetsmiljöverket. Räknar vi med elever inom hela skolsystemet från förskola till universitet som arbetsplatser måste vi lägga till ytterligare 7,6 % på arbetsplatserna och då blir det 28 % som smittas på arbetet.

Då har vi klarlagt att drygt 90 % av alla smittas i hemmet eller på arbetsplatsen.

Resterande 9 % smittas i affärer, varuhus, allmänna transporter, idrottsevenemang, på restaurang, pubar, kaféer och alla andra platser bland det allmänna.

Genom att stänga in oss alla i hemmet och på arbetsplatserna och förbjuda oss att vistas ute i det fria allmänna utrymmet, på idrottsplatser och alla andra kulturella och handelsaktiviteter så har myndigheterna säkerställt en maximal smittspridning i samhället i stället.

Om vi inte hade tvingats vara hemma och på arbetsplatser inomhus så hade inte lika många smittats.

 

Det finns många studier från före 2019 som har visat att inlåsning ökar smittspridningen.

Kryssningsfartyget Princess Diamond och hangarfartyget USS Theodore Roosevelt under våren 2020 visade att omkring 20 % blev smittade under sträng isolering, sedan dog smittan ut. Det var 12 respektive 1 person som dog av 3 600 respektive 5 000 ombord.

Så denna ovetenskapliga inlåsning av oss alla har varit helt onödig och har skadat oss alla inklusive de över 70 års ålder som dött i onödan.

Men våra till synes helt okunniga myndigheter och politiker ska visa på handlingskraft genom att beordra inlåsning av alla medborgare i strid med både våra grundlagsfästa fri- och rättigheter som fri rörlighet, demonstrationsfrihet, åsiktsfrihet med mera samt mot Europeiska Unionens Rättighetsstadga (EURS) 2 där alla våra friheter är bekräftade. Enligt EURS ska varje myndighet med alla till buds stående medel skydda den enskilde EU-medborgaren från myndighets maktmissbruk (EURS artiklarna 51, 52, 53 och 54).

Våra högsta politiker och myndigheter synes ha våldfört sig på dina och mina grundlagsfästa och EU-fästa friheter och rättigheter.

Med anledning av att smittspridning sker till mer än 90 % i hemmet och på arbetsplatsen saknas alla incitament att hålla Sveriges befolkning inlåst i strid med svensk grundlag och EU-rätten.

Vi begär att alla myndigheter inklusive regering och riksdag omedelbart upphäver samtliga restriktioner som på något sätt begränsar våra grundlagsenliga friheter och rättigheter

Vi begär att vaccinpass slängs i papperskorgen då ett sådant strider mot grundlag, sekretesslag, patientsäkerhetslag och EURS.

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi
F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi vid Stockholms Universitet (1971)

Östervåla 2021-05-18

Referenser

1   CrushCovid Crush-rapport vecka 19

Se tabell 3 s 15 av 19

http://files.webb.uu.se/uploader/1848/Analys-CRUSH-Covid-v19-publik.pdf