Sverige Granskas 3

2021-09-12

Till regionfullmäktiges ordf., regionstyrelsens ordf., hälso- och sjukvårdsnämndens ordf. i Sveriges alla Regioner och till Sveriges Kommuners och Regioners Vd Staffan Isling staffan.isling@skr.se och den politiska styrelsens alla ledamöter genom ordf. Anders Knape info@skr.se

DU LÄSER MER I DEN BIFOGADE PDF FILEN Till Sveriges alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner 2021 09 12 och de bifogade filerna

Bilageförteckning

1 Skrivelsen och delgivningen Till Sveriges alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner 2021 09 12, bifogas som PDF-fil

2.Inspelat samtal med Emma Spak av 2021 09 10,

3.DELGIVNING till Sveriges riksdags alla folkvalda och talmannen/talmännen 2021 09 02, bifogas bifogas som PDF-fil

4.Cominaty…… bifogas som PDF-fil

5.SOCIALDEPARTEMENTET……, bfogas som PDF-fil

6.MASSUTSKICK…. av 2021 09 11, bifogas som PDF-fil

VARFÖR UNDANHÅLLER SVERIGES ALLA REGIONER & SVERIGES REGIONER OCH KOMMUNER(SKR) SANNINGEN OM ”VACCINERNA”,

som bevisligen är sk läkemedelsexperiment / genetiskt experiment, SKR som uppenbart bedriver skattefinansierad verksamhet och har öppna svängdörrar in till Sveriges regering.  ”VACCINERNA” som bevisligen skadar och dödar generellt och systematiskt mänskligheten och nationen Sverige medborgare.

VARFÖR UNDANHÅLLER SKR & SVERIGES ALLA REGIONER/FD LANDSTING NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE

  • ATT DESSA ÄR FÖRSÖKSRÅTTORNA I ETT GIGANTISKT GLOBALT KRIMINELLT MEDICINSKT EXPERIMENT SOM BEVISLIGEN SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN?

Sveriges alla Regioner delgives delgivning om meddelat ansvar utifrån bl.a. den mycket allvarliga Brottsmisstanken om Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare, medicinska experiment och därmed läkemedelsexperiment, som generellt och systematiskt utförs med injektioner/”vaccinerna” i lönndom mot nationen Sveriges medborgare/invånare, med biovapen som skadar och dödar, nämligen ”vaccinerna”, vaccinerna som skadar och dödar mänskligheten generellt och systematiskt över hela världen, bl.a. då Europa, USA, Storbritannien och ytterligare fler länder.

Du kan lyssna på Region Västra Götalands regionfullmäktiges ordförande och dennes uppfattning om ”vaccinerna” här nedan

REGION VÄSTRA GÖTALAND

inspelat telefonmöte med Annika Tännström, regionfullmäktiges ordförande

Du kan lyssna på Region Västra Götalands regionfullmäktiges ordförande och dennes uppfattning om ”vaccinerna” här nedan

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN
Inspelat telefonmöte med Mikael Ferm, Regionstabschef

Sveriges Kommuner och Regioner

Du kan lyssna på SKR anställde  sektionschefen Emma Spak och dennes uppfattning om ”vaccinerna”, ett mediciniskt experiment, men inte i Sveriges Kommuner och Regioners värld, där är skadar och dödar ”vaccinerna”/biovapnen vanliga vaccin, men i verkligheten är det ett läkemedels experiment/medicinskt experiment som systematiskt och generellt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare.

Denna skadar och dödar verksamhet inom skolmedicinen beskyddas uppenbart av Sveriges Kommuner och Regioner, som har öppen svängdörr in till Sveriges Regering, som uppenbart också beskyddar skolmedicinens skadar och dödar verksamhet. Om så inte vore skulle ”vaccinerna”/biovapnen och det medicinska experimentet varit STOPPAT FÖR LÄNGE SEDAN!

 Medicinska experiment/läkemedels experiment utan INFORMERAT SAMTYCKE bedrivs gentemot nationen Sveriges medborgare/invånare, bevisbördan

  • att bevisa det motsatta ägs av Sveriges alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner, dessa bör då såklart läsa in sig på de lagar som dessa ska åtfölja och verka under nämligen svensk grundlag Regeringsformen, bl.a. Patientlag 3 och 4 kap., Brottsbalken.

Och där då särskilt om Brott Mot Mänskligheten, dessutom fördjupade studier om Helsingfors deklarationen och Nürnberg konventionen. 

Därtill läsa in sig på om ex officio principen och mycket skyndsamt tillämpa denna mycket viktiga ex officio principen

Du minns säkert att nazisterna bedrev via deras läkare medicinska experiment i koncentrationslägren, det som nu uppenbart Sveriges medborgare/invånare är utsatta för,

Alltså medicinska experiment/läkemedels experiment med ”vaccinerna” utan INFORMERAT SAMTYCKE, rättsstaten Sverige, Sveriges alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner tar uppenbart rygg på väl beprövade metoder som redan användes under andra världskriget av nazisternas läkare.

Dessa metoder som idag används, medicinska experiment med ”vaccinerna”, som inte är vanliga vaccin, men marknadsförts av Sveriges alla Regioner som vanligt vaccin, är ett medicinskt experiment/läkemedelsexperiment som avslutas först år 2023.

Men detta har undanhållits av Sveriges alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner, så nationen Sveriges medborgare/ invånare, oavsett ålder, är utan deras medgivande försöksråttorna i detta medicinska experiment, det då i strid med att Sveriges alla Regioner ska åtfölja lagarna, Helsingfors deklarationen och Nürnberg konventionen

Sveriges Kommuner och Regioner har en ”expert” anställd, sektionschef Emma Spak, emma.spak@skr.se , 08-452 74 73, och denne ”expert” delger i inspelat samtal av 2021-09-10 att ”vaccinerna” inte är ett läkemedelsexperiment

Emma Spak, tidigare ordförande för Sveriges yngre läkares förening, Emma Spak är numera Sektionschef för hälso- och sjukvårdssektionen på Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Emma Spak

https://skr.se/skr/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/effektivtvaccinationsarbeteiallaregioner.55520.html

 Inspelat telefonmöte med Emma Spak, Sverige Kommuner och Regioner, SKR, 2021-09-10

https://www.frihetsverige.se/sverige-granskas/

https://www.frihetsverige.se/sverige-granskas-2/

Sveriges Kommuner och Regioner delgives delgivning om meddelat ansvar i bl.a. den mycket allvarliga Brottsmisstanken om Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare, bl.a. dessa är mottagare av denna delgivning

Citat

Källa till ovan citerat

https://skr.se/skr/tjanster/omskr/kansliorganisation/vdochledningsgrupp.607.html

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden
e-post voulf56@gmail.com 
e post eueeshealthcare@gmail.com e-post voulf5610@gmail.com

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

Sveriges Kommuner och Regioner

Ledamöter, styrelsen

Ordförande
Anders Knape (M)
Karlstads kommun

Ladda ner foto

1:e vice ordförande
Carola Gunnarsson (C)
Sala kommun

2:e vice ordförande
Anders Henriksson (S)
Region Kalmar

Slut citat

Källa till ovan citerat

https://skr.se/skr/tjanster/omskr/styrelseochberedningar.27137.html

Citat

VD och ledningsgrupp

SKR leds av vd Staffan Isling som ansvarar för förbundets löpande förvaltning. I ledningsgruppen ingår Staffan Isling, avdelningschefer, chefsekonom, Chief Digital Officer och vd för SKR Företag.

VD Staffan Isling

Förbundets kansli leds av vd, som är utsedd av SKR:s styrelse. VD beslutar kansliets organisation, anställer personal samt sköter den löpande förvaltningen av förbundets angelägenheter enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. VD håller styrelsen uppdaterad om förbundets verksamhet.

staffan.isling@skr.se

Fredrik Lennartsson
Chef för avdelningen för vård och omsorg

Avdelningen hanterar frågor om hälso- och sjukvård, äldreomsorg och övrig socialtjänst (utom ekonomiskt bistånd), folkhälsoarbete, handikappfrågor, funktionshindrade, patientsäkerhet, jämställdhet och kvinnofrid samt utvecklings- och kvalitetsfrågor.

Slut citat