Skydda Barnen – Namninsamling

Oktober 2021-10-15:

Skydda Barnen – Frihet Sverige samt partner-organisationer kräver genom denna skrivelse till ansvariga beslutsfattare samt berörda att:

 

 • Covid – 19 vaccinationerna till barn stoppas omedelbart.

 • En oberoende utredning omedelbart görs av det verkliga innehållet och faktiska biverkningar samt dödsfall av samtliga covid 19 vaccin. 


Vårt krav baseras på att: 

 • Covid-19-vaccinerna inte har något etiskt godkännande för läkemedelsprövning i Sverige.

 • Covid-19-vaccinerna är experimentella (det finns inga långtidsutvärderingar) och att injektion
  av dessa medel således utgör ett medicinskt försök.

 • Covid-19-vaccin”prövningen” som baseras på generella massvaccinationer har inte något direkt
  samband med något medicinskt tillstånd som barn lider av.

 • Covid-19-vaccin”prövningen” är inte av sådan art att den endast kan utföras på underåriga.

 • Det finns inte några vetenskapliga skäl att anta att Covid-19-vaccin”prövningen” medför antingen
  en direkt nytta för de barn som vaccineras eller att den är av viss nytta för den population som de
  underåriga representerar.

 • Beslut om Covid-19-vacciner till barn (12-17 år) bryter mot barnkonventionens/svensk lags krav på
  att barn naturligtvis bör skyddas från försök som kan vara skadliga eller riskfyllda för barnen.
  Under inga förhållanden får barn utnyttjas bara för att det är till gagn för samhället.

 • Att ge Covid-19-vacciner till barn kan inte bedömas vara till barnets bästa.

 • Bland barn leder Covid -19 injektionerna, enligt befintlig forskning, till uppskattningsvis omkring
  100 dödsfall för varje räddat liv.

 • Informerat samtycke kan inte ske om det är så att transparent information om biverkningarna saknas,
  exempelvis dödsfall och allvarliga kroniska sjukdomstillstånd.

 • Graphene Oxid har enligt bifogade dokument hittats i samtliga av de nödgodkända Covid-19
  injektionerna i Sverige. 

Bilagor som stödjer huvudskrivelsen

– Rapport från National Health Federation Sweden – med bilagor av: Michael Zazzio och Sara Boo – Bilaga 1

– Vaccine Death Report – Av Dr Vladimir Zelenco och David John Sorensen. – Bilaga 2

– Bota Sveriges Brev – av Hanna Åsberg och Glen Dormer – Bilaga 3

– Läkaruppropet – Svar på socialdepartementets remiss avseende “Vaccinationsbevis
  som smittskyddsåtgärd S2021/06359”- Bilaga 4
– Letter of Notice – World Freedom Alliance – Bilaga 5

SKRIV UNDER HÄR!

Översikt bilagor:


Hemsidor med mer information:

www.worldfreedomalliance.org

www.worlddoctorsalliance.com

https://doctors4covidethics.org

www.lakaruppropet.se

www.frihetsverige.se

www.botasverige.se

www.medicdebate.org

www.peoplescourt.org

www.frihetochhalsa.se

www.frihetsrorelsen.se

www.newsvoice.se

Organisationer som står bakom: