Knapptryckarna

Vår viktigaste punkt är:

Direktdemokrati: Vår främsta uppgift i Riksdagen blir att föreslå med en motion direktdemokrati där var och en medelst ett digitalt valsystem får delta i alla viktiga beslut som rör landet.

Dessutom kommer punkter som att ”livsmedel” ska vara värt sitt namn, dvs vi ska äta mat som bygger hälsa och att all vård ska utgå från att göra den sjuke frisk. Inte som nu en jätteapparat där såväl myndigheter, forskning och industri försöker göra vinst på sina insatser.

Bankfrågan är en annan viktig fråga som vi bör folkomrösta på, för ekonomin är ju en grundpelare i nuvarande system.

 

Detta uppnår vi genom följande :

Vårt mål är att helt avskaffa Riksdagen som en institution där ombuden förvaltar våra röster. Nej däremot kan Riksdagen vara en myndighet som ställer de rätta politiska frågorna.

Var och en kan sedan med sin röst säga ja eller nej till de olika förslagen. Ungefär ett sådant system som Schweiz har, fast bättre!

Men självklart kräver detta en lång politisk kamp. För många är detta bara en utopi. Men ett stort steg på vägen dit är att återerövra demokratin genom att folkomrösta om EU, där en elit styr och där parlamentet enbart är en fasad.

Våra svenska lagar, speciellt grundlagen ger de svenska medborgarna långtgående rättigheter. Där behöver inte mycket ändras på. Däremot brister det oerhört mycket i lagarnas tillämpning. Lag och moral måste samverka för att uppnå ett nytt bättre Sverige.

Detta är ett förslag som främst vänder sig till de som vill kandidera för ”Knapptryckarna – Folkets Röst”. Och märk väl, det är ytterst så att det är med knapparna som folket gör sin röst hörd. De som får våra platser i Riksdagen ska följa detta först och främst. Inte agera efter eget huvud.

I denna kampen som ytterst riktar sig gentemot en ny bättre värld istället för Klaus Schwab stora “återställare” så har vi fem fina H som våra förnämsta vapen.  Vi har Hoppet, Humaniteten, Humorn, Hjärtat och så Hjärnan.

De måste vi använda oss av i varje text vi skriver, i varje tal vi håller och när vi möter andra som ännu inte vaknat upp.


Ingemar Ljungqvist och Ulf Bejerstrand

Du finner lite mer förslag om detta på denna länk:

Sedan detta skrevs hösten 2021 och utgjorde grund för Knapptryckarnas första folder, så har Knapptryckarnas Partistyrelse kraftigt reducerat innehållet i sitt program . 

Exempelvis har de fem H-na plockats bort. Knapptryckarnas nuvarande program ser ut så här :  Partiprogram | Knapptryckarna – Folkets röst!    Det behandlades av deras partistyrelse den 2022-02-14.