Knapptryckarna – artikel

Direktdemokrati  – DemoSokrati.

Ett program för återerövrad Direkt Demokrati där du får använda din röst för att bestämma varje månad istället för som nu var 1000:e dag.

 

Våra viktigaste fem punkter:

1) Direktdemokrati: Vår första uppgift i Riksdagen blir att föreslå med en motion direktdemokrati där var och en medelst ettt digitalt valsystem får delta i alla viktiga beslut som rör landet

2) Livsmedel ska vara värt sitt namn, dvs vi ska äta mat som bygger hälsa

3) Hälsa: All vård ska utgå från att göra den sjuke frisk. Inte som nu en jätteapparat där såväl myndigheterr, forskning och industri försöker göra vinst på sina insatser. Svenskarna har fått nog av morfin och experimentvacciner

4) Bankerna ska  styra den materiella utvecklingen i landet. Till detta behövs en stark nationell bank utan vinstintresse men med reell säkerhet ser till att det byggs så att folk garanteras boende och att infrastruktur utveclas och att all spekulation upphör

5) Lag och Moral. Vi är människor som inte får utsättas för experiment och vårt värde är okränkbart. Vi är inga kunder på en marknad. Däremot ska alla ha både rätt och skyldighet att delta i arbetet för en gemensam nation.

Detta uppnår vi genom följande :

Vårt mål är att helt avskaffa Riksdagen som en institution där ombuden förvaltar våra röster. Nej däremot kan Riksdagen vara en myndighet som ställer de rätta politiska frågorna. Var och en kan sedan med sin röst säga ja eller nej till de olika förslagen. Ungefär ett sådant system som Schweiz har.

Men självklart kräver detta en lång politisk kamp. För många är detta bara en utopi. Men ett stort steg på vägen dit är att återövra demokratin genom att dra sig ur EU, där en elit styr och där parlamententet enbart är en fasad. Alltså ett Swexit. Däremot är vi på det internationella planet istället för ett mycket närmare samarbete inte minst ekonomiskt mellan Nordens länder. Detta gäller speciellt utvecklingen av politik som syftar till en bestående fred.

För att onödigt skriva ner och detaljbeskriva ett politiskt program så är det viktigt att våra kandidater till de olika utskotten i Riksdagen har relativt fria händer att utforma en politik  inom just de områden som de redan har redovisat i böcker, skrifter eller deltagande i debatten på hemsidor och bloggar .  Du som röstar på oss kan kryssmarkera din favoritkandidat – ytterligare ett steg mot direktdemokrati.

2) Eftersom målet för oss som människor är hälsa – ett friskt liv, så måste hälsan byggas. Den viktigaste faktorn för att bygga hälsa är den mat vi äter. Fram till för cirka femtio år sedan var det en moralisk plikt för bonden att producera mat som fullföjde dessa kvalitéer.

Men med ett intåg av en livsmedelsindustri där kemin bland annat förstört livsnödvändiga fetter och förvandlat dem till härdarde fetter har vi fått se en våg av metabol ohälsa, dvs den mat vi inhandlar är till stor del inte längre naturlig utan ger oss långsamt olika kroniska sjukdomar. För at bryta detta måste som en poltitisk åtgärd göras att vi börjar med de unga. Att alla skolor och dagis serverar riktig mat, dvs KRAV – eller bättre. Då detta är en investering som i början kostar mycket nöjer vi oss med detta. Styrning och ledning av myndigheter måste helt ledas av personer som har denna inriktning och kunskap.

3)  Hela Coronahysterin har ju avslöjat att alla de myndigheter vi har i Sverige Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Läkemedelsverket i absolut främsta rummet företrätt intressena från läkemedelsindustrin. Att verkligen rädda människoliv har kommit långt ner på prioriteringslistam. Bara ett exempel; Man har helt underlåtit att informera  om hur man kan stärrka sitt immunsystem med enkla naturliga medel. Allt har haft som mål att invänta experimentinjektioner. Också läkarkåren har via sin utbildning och också forskningen är hårt reglerad för att uppfylla den affärsidé som Rockefeller drog upp redan 1910. (Om affärsidén sök sjålv kunskap.)

Här finns också en hel armé med kunniga terapeuter som borde få fullgott stöd så att deras metoder och medel kommer till användning. Här finns mängder med beslut som måste tas där målsättningen måste vara att höja medellivslängden med fem år och det då ska röra sig om fem friska år. Exempelvis skulle cancer snart kunna avvecklas som den andra största dödsorsaken om man tar hänsyn till den forskning som idag hålls borta.

4) Bankernas viktigaste uppgift är att ta bort all spekulation. För detta behövs att det upprättas en folkligt kontrollerad bank som grundar sig på en valuta som har ett fast värde grundat på reella värden exvis metaller eller skog och mark. Den ska investera i sådant som verkligen bygger landet, dvs bostadsbyggande och viktiga investeringar som gynnar alla. De kan också konkurrera med privatbankerna genom att ge lån till villabyggande etc.

Men de får inte ta ränta utan bara belasta lånet med en avgift för att täcka bankens risktagande och arbetsinsats. Valutan ska främst grundas på pengar i form av sedlar och mynt då all digital hantering kan vara mycket sårbar vid en cyberattack från främmande makter.

5)  Lag och Moral. Våra svenska lagar, speciellt grundlagen ger de svenska medborgarna långtgående rättigheter. Där behöver inte mycket ändras på. Däremot brister det oerhört mycket i lagarnas tillämpning. Polisens resurser måste förstärkas så att de kan fullfölja lagens intentioner och skydda vanliga medborgare från kriminalitet. Med kriminalitet avser vi självklart också den organiserade brottsligheten oavsett om den kommer från invandrande klaner eller från finansfamiljer.

Sverige har också en mycket stor skuld när det gäller ouppklarade brott. Bara för att nämna de två stora brotten under sent 1900-tal som Palmes bortgång och Estoniahaveriet och nu på senare tid när flera myndigheter och politiker svansar efter den medicinska maffian och i Coronans släptåg låter tusentals dö i onödan eftersom de som föreslår den mest effektiva medicineringen istället för att hyllas hotas med repressalier.

 

Vi har också en dold stat i Sverige där dels brödraskap inom olika loger och också hållhakar med utpressningshot mot tjänstemän i exempelvis barnsexbrott är fenomen som inte får finnas. För detta ändamål bör ett äkta Sanningsministerium inrättas, där svenskar med utländskt medborgarskap som tidigare fungerat som sanningssägare får en plattform att arbeta från. Detta sanningsministerium skulle också kunna ersätta JO och JK dit de som utsatts för regelrätta medicinska experiment kan vända sig för att få upprättelse. I de fall experimenten fortfarande pågår – se till att de avbryts.  Detta gäller speciellt användandet av 5G. I Miljölagstiftningen finns en försiktighetsprincip som telekomföretagen struntat i. 5G ska stängas av tills man klart visat att den är laglig.

Det är en skam om svenska myndighetspersoner behöver dömas i Internationella tribunaler, som t.ex Nûrnberg 2.0 eftersom Svenskarna själva inte hade mod nog att rannsaka sina egna brottslingar.

En annan viktig aspekt av detta är att Tjänstemannaansvaret måste återinföras.

Mer progressiva långtgående  åtgärder för ett Sverige som definitivt ska söka nya vägar och där människor betraktas som människor , istället för som nu som kunder, finns i detta debattinlägg www.almanova.eu/efter-corona/   där ännu fler framtidsidéer återfinns.

 

Hela detta förslag som främst vänder sig till de som vill kandidera för Knapptryckarna – Folkets röst är skrivet av Ingemar Ljungqvist.  Och märk väl, det är ytterst så att det är med knapparna som folket gör sin röst hörd. De som får våra platser i Riksdagen ska följa detta först och främst. Inte agera efter eget huvud.

I denna kampen som ytterst riktar sig gentemot en ny bättre värld istället för Klaus Schwab stora “återställare” så har vi fem fina H som våra förnämsta vapen.  Vi har Hoppet, Humaniteten, Humorn,  Hjärtat och så Hjärnan.  Detta saknar globalisterna. De måste vi använda oss av i varje text vi skriver, i varje tal vi håller och när vi möter andra som ännu inte vaknat upp.  Du kan om du ställer upp för oss stå för det sjätte H-et, dvs Hjältinnan eller Hjälten.