Anmälan till polis och åklagare

Oktober 2021-10-26: Skickade precis ut detta till Polis resp Åklagare. Hinner inte invänta registrators besked. Men ni inte bara får utan nästintill bör publicera detta.  OBS Bilagan med mailväxling Socialstyrelse Etikprövningsmyndighet fick dessa men den är inte med här . Kan fås separat efter begäran till mig.
 
Detta brev har dubbla funktioner, Det fungerar både som ett direkt öpper brev dvs som pressmeddelande till den press som anges i adressfältet. Men det är tillika en anmälan till Polis (Mats Löfving ) Stockholm och till Åklagarmyndigheten  (Mats Ericsson )  Malmö som  brott .
Foto: Ingemar Ljungqvist
Brottsanmälan för Brott mot Mänskligheten tillställd såväl Polis som Åklagarmyndighet 
 
I Stockholm den 23 oktober överlämnades följande polisanmälan till några av de poliser som där tjänstgjorde, Matilda och Andreas.  Anmälan lästes också upp av Marianne Liljeholt (cirka 25 min in i detta klipp De Ljuger om allt 1.0 (rumble.com))
Så här ser anmälan ut:    POLISANMÄLAN
DIREKT TILL MATS LÖVING via DIALOGPOLISERNA Andreas och Matilda  
VI ANMÄLER HÄRMED ALL LEGITIMERAD SJUKVÅRDSPERSONAL SOM GER EXPERIMENTINJEKTIONER med mRNA -spikproteiner.
DETTA ÄR ETT BROTT MOT SÅVÄL NÜRNBERGDOKTRINEN som mot HELSINGFORSDEKLARATIONEN (1964)
(se Etikprövningmyndighetens hemsida :  Om vår och etikprövningens historia – Etikprövningsmyndigheten (etikprovningsmyndigheten.se)  DÅ  DET SAKNAS ETISK PRÖVNING för dessa försök.
SPECIELLT ALLVARLIGT DÅ FÖRSÖKEN NU RIKTAS MOT SVENSKA BARN.
Stockholm den 23 /10 2021
Undertecknat av Ingemar Ljungqvist , Dr Sc Uppsala,  Marianne Liljeholt, leg sjuksköterska Arboga,  Samuel Andreasson,  aktivist Solna.
 
Själva överlämnandet jämte anmälan skildras ca 28 min in i videon:  Demo 23/10: ”De ljuger om allt!” – Bakom kulisserna 
 
Tyvärr har laglösheten brett ut sig så till den milda grad i vårt land att det fått genomslag också långt inom de samhälleliga hierarkierna. Exempelvis så han man från regioner och landsting gått ut med stora vaccinationskampanjer utan att fråga sig eller ta reda på om dessa åtgärder har laglig grund dvs det föreligger ett godkännande i en etisk prövningnämnd för dessa. I svensk lag från 2014 står det tydligt och klart vilka straff som gäller för detta i kapitel 406 och här är paragraferna 2 samt 13,14,15 och 16 tillämpliga. Paragraf 2 för den som begår brott och de övriga för de med ansvarsställning som underlåter agera. Det räcker alltså inte för legitimerad personal att ursäkta sig med att man inget visste .  Man ska inhämta kunskap om läget. När jag sökte efter godkännandet för dessa försök vände jag mig till Socialdepartementet och deras registrator. Båda blev lika överraskade trots ansträngningar att något sådant inte fanns där. Den mailväxling vi hade med registrator bifogas då detta underlättar vidare rättslig hantering.  Jag gjorde också efterfrågningar hos Etikprövningsmyndigheten som inte heller de kunde påvisa godkännande i frågan. Björn Hammarskjöld har hos samma myndighet fått 900 etikprövningsärenden utlämnade. Inget av dessa  visade emellertid på att det fanns ett godkännande i huvudärendet. 
 
En av producenterna Pfizer har i sina avtal med Sverige/flera europeiska angett att de följt etiska riktlinjerna – men de har inte fått något tillstånd efter prövning i etisk nämnd. Detta är en mycket viktig distinktion.
 
Vi skriver detta därför att den nämnda lagstiftningen varit tillämplig i en del fall för att i efterhand ge en klarare bedömning av sakfrågan. Exempelvis var det brister i etikprövningen som gjorde att Macchiarini affären ledde till att de ledande vid  Karolinska tvingades avgå. Men denna gången är det ett mycket allvarligare läge då man nu utsätter en stor del av svenska barn och ungdomar för ett experiment som är olagligt. Med denna skrivning är det inte bara vår förhoppning utan också vårt krav att kunniga, men också de med civilkurage inom de som är satta att upprätthålla lag  verkligen gör sitt jobb.  
Historien har redan visat upp förskräckliga exempel på detta.  På femte våning på Kulturhuset har filmskaparen Roy Andersson  aktualiserat problematiken från en näraliggande historia. Vi har senare  lagt till några få ord ;  Då och Nu, för att vi åter ska förstå vad som nu pågår . (Se bifogade bilder) 

Anmälare Ingemar Ljungqvist,
Dr Sc  Uppsala   tel 018 25 70 79