DET STORA UPPVAKNANDET

Hur avbryter vi The Great Reset i Sverige?

Sveriges demokrati och grundlagsskyddade fri- och rättigheter är hotade.

Vad är vi?

Det Stora Uppvaknandet är en nationell strategi för att på ett opinionsbildande pedagogiskt sätt återta våra friheter, införa direktdemokrati, bekämpa korruption och återinföra fri och partiobunden forskning och vetenskap. 

 

Föreningen Frihet Sverige skall arbeta ihop med sakkunniga forskare, läkare, jurister, poliser, militärer, veteraner samt motivationstalare i ett organiserat politiskt obundet motivations-, folk- och opinionsbildande informationsnätverk.

Varför behövs vi?

World Economic Forums projekt ”The Great Reset” implementeras nu under namnen “Agenda 21”, “Agenda 30” och ”Build Back Better”. Dessa överstatliga strategier gör att vi medborgare redan gradvis förlorat ägande, inflytande, fri- och rättigheter samtidigt som främmande totalitära lagar och lock-downs införts.

Hur arbetar vi?

Föreningen Frihet Sverige arbetar med att korstabulera sekventiella förlopp. På så sätt ser vi var tankarna konvergerar och kan inom dessa områden verka opinionsbildande genom upplysande fakta.

Korstabulering

Vi analyserar vad personer som svarat i en fråga tycker i en annan.

Konvergera

Vi identifierar var människors åsikter och svar sammanstrålar och analyserar hur tydligare faktabaserad opinionsbildning kan åstadkomma bättre samsyn och samstämmighet.

Sekventiellt

Vi analyserar mängder av bransch-undersökningar och databaser sekventiellt.

Våra värderingar

Vår utgångspunkt är alla människors lika värde, tron på medmänsklighet och allas rätt att påverka de beslut som rör den enskilda mannen eller kvinnans liv. 

Yttrandefriheten är central. Varje medborgare skall fritt och offentligt kunna uttrycka sin mening och debattera utan hämmande partiprogram, utan att drabbas av odemokratiska påtryckningsmedel eller känna behov av anonymitet.

Fredliga och demokratiska processer skall återställa våra medborgerliga, grundlagsskyddade och självklara rättigheter vilka gradvis urholkats de senaste åren. Det tydligaste exemplet är regeringens och riksdagens olagliga grundlagsjusteringar i och med pandemilagstiftningen.

Vår vision

Mänskliga behov och värderingar kommer alltid före nationalitet, religiös tillhörighet eller partitillhörighet. Vi önskar medverka i arbetet för fria medborgare som söker lösningar tillsammans. Genom att samla vår gemensamma kunskap, mod, vårt hopp och vår medmänsklighet skapar vi ett enat och fritt Sverige med hederliga politiker, oberoende vetenskapsmän och forskare.

Vi vet att vi är tillfälliga gäster i vår värld, när som helst kan vi komma att lämna detta liv och därför är det viktigt att vi använder vår tid till att leva modiga och fria med syfte att förbättra för våra medmänniskor idag och våra efterkommande i morgon. Det är vår uppgift att lyfta och värna medborgarna under världens näst äldsta flagga för ett fritt land där konstitutionen respekteras.

Centrala insatser

Upplysa, verka, stötta och granska

 1.  Att upplysa centrala yrkesgrupper såsom tjänstemän, militär personal, skolpersonal, läkare, poliser, näringsidkare, forskare, markägare m.fl. om innebörden av ”The Great Reset”.
 2.  Att verka för att återinföra tjänstemannaansvaret i Sverige.
 3.  Att stötta den lokala och kontanta ekonomin.
 4. Att granska och lagsöka myndigheters överträdelser.

Konkreta åtgärder

Hur avbryter vi The Great Reset i Sverige?

 1.  Vi skall stötta lokal ekonomi genom lokala näringsidkare och butiker via grannsamverkan.
 2.  Vi skall värna kontanterna som giltiga betalningsmedel i ekonomin. Medborgarnas självklara makt över sin privatekonomi skall inte kontrolleras av banker eller grupperingar utan insyn.
 3.  Vi skall väcka talan mot tjänstemän och myndigheter för lagöverträdelser och desinformation.
 • Politiker som i strid med grundlagarna, föreslår, röstar för eller genomför totalitära restriktioner eller sanktioner skall lagföras med stöd av svensk lag och internationell rätt.
 • Talan skall väckas mot kommuner och regioner vilka stänger ner verksamheter i strid mot grundlag och internationell rätt.
 • All direkt eller indirekt påverkan på enskild medborgare eller anställd avseende PCR-testning, vaccination, vaccinationspass vid uttalat eller outtalat hot om omplacering, sociala konsekvenser eller yrkesförbud skall stoppas då detta strider mot FN- och EU-stadgarna samt mot svensk grundlag. Talan skall därför väckas mot ansvariga.
 • Tillkomsten av PCR-testernas utbredning, i strid med medicinsk evidens, skall utredas av oberoende juridisk enhet.
 • Direkt eller indirekt tvingande regler för genomförande av PCR-test skall prövas av domstol och talan väckas mot ansvariga.
 • Väcka och driva talan mot tjänstemän vilka utfärdar sanktioner eller böter i strid med svensk grundlag, fram till prejudicerande utfall i HD.
 • Skattefinansierad desinformation avseende misskreditering av vetenskapligt bevisade profylaktiska och terapeutiska behandlingar av covid-19 skall utredas av oberoende juridisk enhet.
 • Väcka talan avseende skattefinansierad desinformation och misskreditering av vetenskapligt bevisade profylaktiska och terapeutisk behandling av covid-19.
 • Utreda och väcka talan avseende skattefinansierade ovetenskapligt underbyggda krav på t.ex. ansiktsmasker eller lock-downs.
 • Desinformation via skattefinansierad media skall granskas och talan väckas mot forskare och läkare vilka medvetet undanhållit forskningsmässig eller klinisk fakta som kunnat lindra patienters lidande eller förhindra dödsfall.
 • Påtryckningsmetoder, jävsförhållanden eller bevis för direkta mutor eller annan otillbörlig ersättning till forskare, läkare, tjänstemän eller närstående skall granskas samt talan väckas mot ansvariga för vållande till död eller vållande till medicinsk skada.
 • Talan skall väckas vid vaccinationsskador och dödsfall mot ansvariga myndigheter och befattningshavare vilka godkänt, uppmanat eller bidragit till att individer känt socialt tvång att vaccinera sig. 
 • Grupptalan i form av skadeståndsprocesser skall inledas för att kompensera medborgare för dödsfall eller  biverkningsskador.

 

4.  Genomförandet av en fullständig utredning av vaccinationsprogrammets tillkomst, vilka som tillhandahållit bakomliggande beslutsfakta samt skälen till den medicinska försiktighetsprincipens inaktivering.

5.  Arrangerandet av en fredlig medborgardemonstration med en miljon deltagare före den 30 september 2021.